Speakers

 
 
Prof. Zhao Qinglin
 
Prof. Steven Guan
 
Assoc. Prof. Chi Man PUN
Macau University of Science and Technology, Macau
 
Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China
 
Macau University, Macau
         
 
 
Assoc. Prof. Ye Pinghao
 
Distinguished Prof. Tzonelih Hwang
 
Prof. Guo Song
Wuhan Business School, China
 
National Cheng Kung University, Taiwan
 
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
         
 
 
Assoc. Prof. Wei Wang
 
Prof. Chung-shin Jonathan Yuan
 
Distinguished Prof. Hsin Chu
Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China
National Sun Yat-sen University, Taiwan
National Cheng Kung University, Taiwan
         
 
Prof. Hua ZHONG
Prof. Ruey Fang Yu
 
Assoc. Prof. YU Liya E.
Wuhan University, China
National United University, Taiwan
 
National University of Singapore, Singapore
         
 
 
Assoc. Prof. LI, Shuaicheng
 
Chair Prof. Neal Tai-Shung CHUNG
 
Prof. Jian-Yong Wu
City University of Hong Kong, Hong Kong
 
National University of Singapore, Singapore
 
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

 

Pages 1 2